Ποτά από Ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 2206

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Σ.Ο. 2206

I. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1

Ν. 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/18-12-2001

1.1

Ν.4303/2014

 (άρθρο δεύτερο, παρ.1)

(Προσθήκη παραγράφου 12 στο άρθρο 3 του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 231/Α/2014

2

Ν.2960/2001 (άρθρα 92 και 93)

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001

2.1

Ν.4583/2018 (άρθρο 92)

Αντικατάσταση του άρθρου 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

3

Α.Υ.Ο.

30/003/000/2030/2018

Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β'2785)

Φ.Ε.Κ. 2161/B/2018

4

Α.Υ.Ο. 30/003/000/3231/2018

 

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Φ.Ε.Κ. 3457/B/2018

5

Α.Υ.Ο.

ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/ 2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/ Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»

Φ.Ε.Κ. 2785/B/2015

6

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως

Φ.Ε.Κ. 1624/Β/2018

 

 

   

ΙΙ.      ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 
   

β) Εθνική νομοθεσία

 
    Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσης (άρθρο 144)  

Α/Α

Αρ. Κανονισμού

Τίτλος Κανονισμού

Δημοσίευση στην

επίσημη εφημερίδα

   

β) Ενωσιακή νομοθεσία

 

1

1169/2011

Σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής

 

EE L 304 της 22/11/2011

2

178/2002

Για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων

 

EE L 31 της 1.2.2002

3

 

1333/2008

 

Κανονισμός που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

 

EE L 354 της 31.12.2008

4

1334/2008

Κανονισμός για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ

EE L 354 της 31.12.2008