Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εφαρμογή APPODIXI

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (στο εξής ΑΑΔΕ) αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία μέσω της εφαρμογής appodixi.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: οδός Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα, Τ.Κ. 10184

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 213 162 1000

 

 

2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που Επεξεργαζόμαστε

α) Κατά την σάρωση της απόδειξης και ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης, η εφαρμογή παράγει τα ακόλουθα μηνύματα, τα οποία εμφανίζει στην οθόνη του χρήστη μαζί με τα ακόλουθα δεδομένα:

- Ότι η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται και τα στοιχεία της απόδειξης, δηλαδή ο αριθμός της ταμειακής μηχανής, το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο αριθμός της απόδειξης, η ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης, η αξία της συναλλαγής και ο ΦΠΑ, και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, η ποσότητα και το είδος του καυσίμου.

- Ότι η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται και η ημερομηνία και ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

- Ότι ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή.

Κατά την σάρωση της απόδειξης δε μεταδίδονται στην ΑΑΔΕ ούτε αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη της εφαρμογής ή της επιχείρησης, της οποίας η απόδειξη σαρώνεται.

 

β) Κατά την υποβολή αναφοράς διαβιβάζονται μέσω της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης καταγγελιών της ΑΑΔΕ οι ακόλουθες πληροφορίες:

- Φωτογραφία της απόδειξης στην οποία συνήθως εμφαίνονται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, τηλέφωνο), ημερομηνία και ώρα συναλλαγής, ποσό συναλλαγής, τρόπος πληρωμής και ο αριθμός της απόδειξης.

- Ο λόγος  υποβολής της αναφοράς.

- Οι παρατηρήσεις που εισάγετε στο σχετικό πεδίο.

- Το ονοματεπώνυμό σας, εφόσον επιλέξετε να υποβάλετε επώνυμη καταγγελία.

 

Σκοπός και Νομική Βάση

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής είναι η ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων, προς όφελος του υγιούς επιχειρείν, της οικονομίας, και του κοινωνικού συνόλου (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε και άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. ζ ΓΚΠΔ).

 

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης καταγγελιών της ΑΑΔΕ τηρούνται για  το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες του φορολογικού ελέγχου.

 

Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω της εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης καταγγελιών της ΑΑΔΕ είναι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δε διαβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα έχετε ορισμένα δικαιώματα για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Συγκεκριμένα  έχετε τα δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα σας, διόρθωσής τους αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, διαγραφής σε ορισμένες περιπτώσεις (μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με το δικαίωμα διαγραφής εδώ), εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας υπό προϋποθέσεις.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. ως εξής:

α)Ηλεκτρονικώς: Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μέσα από την επιλογή «Ο λογαριασμός μου/My TAXISnet» επιλέγοντας ως κατηγορία θέματος «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-GDPR». Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr). Επικοινωνία όπου θα βρείτε Φόρμα υποβολής αιτήματος, στην οποία πρέπει να επιλέξετε ως κατηγορία θέματος «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-GDPR».

 β)Τηλεφωνικώς στους αριθμούς: 213-2113127,29, 213-2113130 και 213-2113132.

 γ)Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΑΑΔΕ, Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, Πανεπιστημίου 20, Τ.Κ. 10672, Αθήνα.

 

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Α.Π.Δ.Π.Χ. και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.