ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Βήμα 1

Αποστολή στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. από ΑΣΕΠ

Το Α.Σ.Ε.Π. μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων των επιτυχόντων στον διαγωνισμό της Α.Α.Δ.Ε., αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. τα στοιχεία επικοινωνίας των επιτυχόντων.

 

Βήμα 2

Διασταύρωση στοιχείων επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., θα επικοινωνήσει με τους επιτυχόντες είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail, προκειμένου να γίνει διασταύρωση της ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας τους.

 

Βήμα 3

Κοινοποίηση από Α.Α.Δ.Ε. εγγράφων υποβολής δικαιολογητικών

Η Α.Α.Δ.Ε. θα κοινοποιήσει στους επιτυχόντες τα έγγραφα για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Η κοινοποίηση από την Α.Α.Δ.Ε. γίνεται ως εξής:

  • για τους κατοίκους της Αττικής, από το Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. (γραφείο 704).
  • για τους κατοίκους της Περιφέρειας, από τις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνεία).

 

Βήμα 4

i. Δικαιολογητικά

Οι επιτυχόντες πρέπει να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

ii. Αίτηση προτίμησης εκπαιδευτικής σειράς

Οι νεοδιόριστοι συμπληρώνουν, μαζί με τα δικαιολογητικά, και την αίτηση προτίμησης για την εκπαιδευτική σειρά (Α ή Β) την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
 

Επισήμανση:

- Οι επιτυχόντες καλούνται να υποβάλουν στην Α.Α.Δ.Ε. μόνο τα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί και μοριοδοτηθεί από το Α.Σ.Ε.Π., για την αποφυγή καθυστερήσεων στη διαδικασία ελέγχου γνησιότητας αυτών. Τυχόν προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών, συνεπάγεται σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού. Λοιπά πτυχία και δικαιολογητικά δύνανται να προσκομιστούν μετά την ολοκλήρωση του διορισμού, στο Τμήμα Α’ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., για καταχώρισή τους στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο των υπαλλήλων.

- Οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού τους. Το ίδιο ισχύει και για τα κωλύματα διορισμού.

 

Βήμα 5

Υποβολή Δικαιολογητικών στην Α.Α.Δ.Ε.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση προτίμησης εκπαιδευτικής σειράς (Α ή Β), υποβάλλονται από τους επιτυχόντες στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.

i. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών:

 Οι επιτυχόντες υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως εξής:

- είτε τα αποστέλλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην Α.Α.Δ.Ε. αναγράφοντας στο εξωτερικό του φακέλου τα ακόλουθα: Προς: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, για την προκήρυξη 1Γ/2017, οδός: Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 10562, Αθήνα,

- είτε τα καταθέτουν, αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Α.Α.Δ.Ε. (οδός: Καραγιώργη Σερβίας 10, 2ος όροφος, γραφείο 213) και ώρες 12:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

ii. Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών:

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στην Α.Α.Δ.Ε. είναι είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης (ή της θυροκόλλησης κατά περίπτωση) των εγγράφων για την υποβολή των δικαιολογητικών από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε.

iii. Μη αποδοχή διορισμού από επιτυχόντα/ούσα:

Υποψήφιος/α που δεν επιθυμεί το διορισμό του/της, οφείλει να αποστείλει, εντός - το αργότερο- είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης (ή της θυροκόλλησης κατά περίπτωση) των εγγράφων για την υποβολή των δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της, στην οποία θα δηλώνει ρητά τη μη αποδοχή του διορισμού του/της, στο FAX 210-3375233 ή διαζευτικά να την αποστείλει στα e-mails των υπαλλήλων του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. που θα αναγράφονται στα έγγραφα υποβολής δικαιολογητικών.
 

Βήμα 6

Παραίτηση/ Διακοπή άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι διοριστέοι οφείλουν να παραιτηθούν από το επάγγελμα που ασκούν ή από τυχόν άλλη θέση που κατέχουν είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι. H παραίτηση και η διακοπή κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική και δεν αρκεί η αναστολή άσκησης επαγγέλματος.

Η παραίτησή τους πραγματοποιείται μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης διορισμού τους και το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ορκωμοσίας τους στην Α.Α.Δ.Ε.

 

Βήμα 7

Κατανομή υπαλλήλων σε εκπαιδευτική σειρά

Το Τμήμα Β΄ της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. προβαίνει στην κατανομή των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων στις δύο εκπαιδευτικές σειρές.

 Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι παρακολουθούν την εκπαιδευτική σειρά την οποία επέλεξαν με την αίτηση προτίμησής τους. Σε περίπτωση όμως που συμπέσουν οι προτιμήσεις περισσότερων υποψηφίων, με αποτέλεσμα να υπερβαίνουν τον αριθμό σπουδαστών που μπορεί να απορροφήσει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική σειρά, τότε για την κατανομή τους στις δύο εκπαιδευτικές σειρές θα ληφθούν υπόψη πέραν των προτιμήσεων τους, κοινωνικά/οικογενειακά κριτήρια (με προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών: πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, γονείς μονογονεϊκών οικογενειών κ.ο.κ.) και επικουρικά η βαθμολογία τους στους πίνακες κατάταξης επιτυχόντων.
 

Βήμα 8

Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. ελέγχει τη γνησιότητα όλων των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε αυτή από τους επιτυχόντες, και αιτείται στο μεν Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης την έκδοση απόφασης κατανομής προσωπικού, στις δε Οικονομικές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό.

 

Βήμα 9

Διορισμός

• Μετά την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της απόφασης κατανομής προσωπικού και την εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε εκδίδει την απόφαση διορισμού των επιτυχόντων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

• Οι νέοι υπάλληλοι διορίζονται σε προσωποπαγή θέση δοκίμου υπαλλήλου του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ, που θα συσταθεί με την πράξη διορισμού τους, στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με σκοπό την παρακολούθηση του προγράμματος υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης της Α.Α.Δ.Ε.