Φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης νέων φορολογικών κατοίκων άρθρων 5Α, 5Β, 5Γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)

Tax Incentives in order to attract New Tax Residents under articles 5A, 5B & 5C OF LAW no. 4172/2013 (ITC)