Απορρυπαντικά-Λευκαντικά Μαλακτικά

• Η Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων είναι αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΚ 648/2004 για τα απορρυπαντικά.

• Συμμετέχει :

- στις συνόδους των αρμοδίων Αρχών στην αλλοδαπή και ημεδαπή.

- στις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων, αλλοδαπής και ημεδαπής.

- στις επιτροπές προσαρμογής της Νομοθεσίας στην τεχνική πρόοδο.

 

Πληροφορίες για Απορρυπαντικά