Παιγνίδια

Παιχνίδια, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και με τις εξαιρέσεις που επικαλείται, καλούνται τα προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών», (ΦΕΚ Β΄549), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αφορά στην ασφάλεια των παιχνιδιών. Σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής επισπεύδουσα εθνική αρμόδια Αρχή είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους περιλαμβάνεται στις αρχές εποπτείας της αγοράς, ως αρμόδια για τον επίσημο έλεγχο για την ασφάλεια των παιχνιδιών ως προς τους χημικούς κινδύνους καθώς αποτελεί το κρατικό εργαστήριο ελέγχου παιχνιδιών για τις χημικές τους ιδιότητες.

Η νομοθεσία για τα παιχνίδια όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις εφαρμόζεται με την επιφύλαξη  των Κανονισμών REACH και CLP. Η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011 και οι τροποποιήσεις της εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 

Συχνές ερωτήσεις -απαντήσεις
Γόμες

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας Νομοθεσίας, για τις γόμες με παιδικές παραστάσεις ή/και μορφή που προσελκύουν τα παιδιά εκδόθηκε η γνωμοδότηση γενικού χαρακτήρα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) ΥΑ αριθμ. 460/2009  «Χαρακτηρισμός ως ασφαλών ή μη δειγμάτων γομών με υψηλή περιεκτικότητα σε φθαλικούς εστέρες», (ΦΕΚ 1271/Β/29.6.2009).