Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου στο Νομό Θεσσαλονίκης

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για τις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου στο Νομό Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης ως Διατάκτη.