Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά για τα έτη 2024 και 2025.


Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 05/10/2023, ημέρα Πέμπτη ώρα 08:00

Ημερομηνία λήξης υποβολής  προσφορών 25-10-⁠2023,  ημέρα Τετάρτη ώρα 22:00

Η ημερομηνία αποσφράγισης  προσφορών  01-11-⁠2023, ημέρα Τετάρτη ώρα 11:00