ΔΔΑΔ Β 1135615 ΕΞ 2020

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2020 για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου