Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου, κατάλληλου για τη στέγαση του Τελωνείου Χίου.