Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού

Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών προμήθειας πληροφοριακού συστήματος που θα καλύψει τις ανάγκες προσαρμογής των βάσεων δεδομένων και χαρτών του Πληροφοριακού συστήματος περιουσιολογίου (Ε.Τ.ΑΚ.). με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1052265 ΕΞ 2021/18.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΡΒΙ46ΜΠ3Ζ-ΣΔΙ) και (ΑΔΑΜ: 21PROC008793225)