Δημόσια ανοικτή διαβούλευση

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 21DIAB000017272 Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια συστημάτων X-RAY τύπου Gantry για τον έλεγχο εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων για την κάλυψη αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. και δη της Τελωνειακής Υπηρεσίας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σύνδεσμος – link προς την πλατφόρμα διαβούλευσης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2