Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1111652 ΕΞ 2019/05-08-2019

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 78178.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 13/09/2019