Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1119026 ΕΞ 2019/30-08-2019

Απόφαση Μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1102957 ΕΞ 2019/05-07-2019) για την προμήθεια α) φωτοαντιγραφικού μηχανήματος βαρέως τύπου, μετά των αναλωσίμων του για 2.000.000 εκτυπώσεις και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησής) του μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου και για ένα έτος και β) είκοσι ενός (21) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου τύπου, μετά των αναλωσίμων τους για 250.000 εκτυπώσεις έκαστο και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) αυτών μετά τη λήξη της εγγυητικής περιόδου τους και για ένα έτος για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΦΚΦ46ΜΠ3Ζ-ΣΣΘ, ΑΔΑΜ: 19PROC005504522).

 

Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών της διακήρυξης ορίζεται η 13η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.