Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128566 ΕΞ 2019

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 19DIAB000006128 «Πρόσκληση για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης των επικαιροποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενόψει της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ του Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ» - του έργου «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.