Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128961 ΕΞ 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1125481 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2019.


Σχετ. :Το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128210 ΕΙ 2019/19.09.2019 Έγγραφο της
εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.
Το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128205 ΕΙ 2019/19.09.2019 Έγγραφο της
εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.
Το από 19.09.2019 mail της εταιρείας COMBO SCHOOL TOYS ΕΠΕ