Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1129844 ΕΞ 2019

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1125481 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού γραφικής ύλης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2019.

Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1128961 ΕΞ 2019/20.09.2019 Έγγραφο