Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1133209 ΕΞ 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1129578 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φιαλιδίων, γαντιών και πλαστικών φιαλών στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5001460