Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1152562 ΕΞ 2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Ραντεβού για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των επισκέψεων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα