Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1158195 ΕΞ 2019

Διευκρίνιση σχετικά με την υπ. αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1151901 ΕΞ 2019 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων