Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1160365 ΕΞ 2019

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση σαράντα μίας (41) σταθερών ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αντικειμένων (X-RAYS) με αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών»

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 10/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/1/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.