Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177751 ΕΞ 2019/23-12-2019

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη της ανάγκης επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε. για το οικονομικό έτος 2020

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 07/01/2020