Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1073375 ΕΞ 2019/16-05-2019

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, άνω των ορίων, για την προμήθεια : Α) ειδικού, μηχανογραφικού, χημικού αυτογραφικού χαρτιού και χαρτιού εκτύπωσης offset και Β) ειδικών μελανιών εκτύπωσης, πλακών εκτύπωσης και χημικών πλακών εκτύπωσης, για την κάλυψη των αναγκών εκτύπωσης φορολογικών εντύπων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων