Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Δ.Ε 1114564 ΕΞ 2019/20-08-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας από εξωτερικό συνεργείο του κτιρίου μεταστέγασης  της  Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας  της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων