Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1102585 ΕΞ 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141517) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του συστήματος: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ».