ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α 1104729 ΕΞ 2021

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141479) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Υλοποίηση αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε» και παροχή διευκρινίσεων.