Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1016132 ΕΞ 2023 /26-01-2023

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας (φύλαξης) των εγκαταστάσεων αποθήκης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ) της Α.Α.Δ.Ε. για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες με δικαίωμα παράτασης (άσκηση δικαιώματος προαίρεσης) για δώδεκα (12) ακόμη μήνες.»

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17/03/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 23/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας (Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1035344 ΕΞ 2023/14-3-2023)

Ανακοίνωση (Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1037043 ΕΞ 2023)