Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1072658 ΕΞ 2023 /30-05-2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».