Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1086087 ΕΞ 2022

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας (υποέργο 7) Συσκευών προκατεργασίας δειγμάτων, επεξεργασίας νερού και αναβάθμιση εξοπλισμού της Πράξης «Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)» με κωδικό ΟΠΣ 5001460, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020)»
 

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών είναι η 19/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η Ημερομηνία Αποσφράγισης των Προσφορών είναι η 26/10/2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ.