Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1143741 ΕΞ 2023/21.11.2023

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής» (Υποέργο Sub.9), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5149137 και αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 199160 και παροχή διευκρινίσεων.

 

Νέα μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  ... (05-12-2023)

  • Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.
  • Ως νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στη διαδρομή: https://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi/dpky-aade-a2-1125891-ex-2023