Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1145788 ΕΞ 2023 /21-11-2023

Διακήρυξη Ανοικτού  Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών» για την κάλυψη των αναγκών της Α.Α.Δ.Ε. με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 259177

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης για την «Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149141 και συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 259177, με αριθμό Διακήρυξης Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1145788 ΕΞ 2023/21-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013838468) και παροχή διευκρινίσεων.

(Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1010607 ΕΞ 2024 /25-01-2024)

 

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση Σύμβασης για την «Ανάπτυξη Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149141 και συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 259177, με αριθμό Διακήρυξης Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1145788 ΕΞ 2023/21-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013838468), τροποποίηση όρου της Διακήρυξης και παροχή διευκρινίσεων (ΔΠΚΥ ΑΑΔΕ Α2 1157018 ΕΞ 2023 /18-12-2023)

 

 Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 8 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

 Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 15 η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

 Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 29 η Ιανουαρίου 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

 Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 5 η Φεβρουαρίου 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.

 

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 09/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 16/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.