30/002/000/2571/2021

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια βασικών ανόργανων και οργανικών ουσιών – πρότυπων ναρκωτικών ουσιών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 10 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.