30/002/000/5302/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών δοσιμετρίας και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας).