Γνωστοποίηση Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συστημάτων αέριας χρωματογραφίας

Γνωστοποίηση διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΣΧΝΕΥΤΕΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ.

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ  (www.eprocurement.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000024799 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΑΝΙΣΧΝΕΥΤΕΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΧΝΗΘΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΑ (Ημ. Λήξης Διαβούλευσης: 16/09/2022)

Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης:

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1