Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας).

Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας).[CPV: 30125110-5 «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας» και 22500000-5 «Εκτυπωτικές πλάκες ή κύλινδροι ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις»]