Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την Προμήθεια Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000025727 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την Προμήθεια  Εργαλείων Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής, για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
 

Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης