Πρόσκληση διενέργειας 20 δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών

Πρόσκληση διενέργειας είκοσι (20) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΑΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε», (Α.Φ.Μ.: 094218977 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 021332126000) η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).