Πρόσκληση Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Τηλέτυπος Α.Ε.

Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στην πώληση του συνόλου του ενεργητικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Τηλέτυπος Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεοπτικών Προγραμμάτων" (Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. 000588701000, Α.Φ.Μ. 094253918 Δ.0.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (Άρθρο 68 Επ. του ν. 4307/2014)