Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΣΙΟΝ ΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014