Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014.