Πρόσκληση για τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί εκ νέου με Μοναδικό Κωδικό 23DIAB000026097 η Πρόσκληση  για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Βελτίωση και Επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

 

Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s1