Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr ), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27113 η Πρόσκληση  για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)»,  για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/27113.