30/002/000/3876 /25-05-2023

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστημάτων αέριας χρωματογραφίας για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ. και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας)