Γνωστοποίηση διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ  (www.eprocurement.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27134 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ημ. Λήξης Διαβούλευσης: 06/10/2023)


Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης:

https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/27134