Ειδική φόρμα καταχώρισης: Βελτιώσεις στους χαρακτηρισμούς εξόδων και στην κωδικοποίηση των παραστατικών

Η έκδοση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:

1 Προσθήκη διακριτής θέσης για τον χαρακτηρισμό ΦΠΑ εξόδου: Στους χαρακτηρισμούς γραμμής, προστέθηκε νέο κουμπί Προσθήκη χαρακτηρισμού ΦΠΑ εκτός από το κουμπί προσθήκης χαρακτηρισμού Ε3.

    • 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση - Αμοιβή: Στη γραμμή «Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων» προστέθηκε η επιλογή χαρακτηρισμού ΦΠΑ.
    • 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση – Αμοιβή  (Αυτοτιμολόγηση) : Στη γραμμή «Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων» αφαιρέθηκε η επιλογή χαρακτηρισμού ΦΠΑ γιατί ήταν έσοδο.  Στη γραμμή «Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων» προστέθηκε η επιλογή χαρακτηρισμού ΦΠΑ
       
    • Στα παραστατικά  3.1 / 3.2 Τίτλος Κτήσης , 8.1  Ενοίκιο – Έσοδο, 16.1 Ενοίκιο – Έξοδο,  13.3 / 13.4 / 13.30 παραστατικά λιανικής καθώς και στις Εγγραφές Οντότητας 17.1 /17.2 / 17.5 και 17.6 με κατηγορία ΦΠΑ 8 αφαιρέθηκε η επιλογή του χαρακτηρισμού ΦΠΑ

2 Προσθήκη κωδικοποίησης των παραστατικών: Προστέθηκαν οι κωδικοί των παραστατικών και στα Αποτελέσματα Αναζήτησης στη στήλη Τύπος Παραστατικού.