Οργανόγραμμα

Τελωνειακή Υπηρεσία

Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. με τις επί μέρους επιτελικές Τελωνειακές Διευθύνσεις,  τις Ειδικές Αποκεντρωμένες και Περιφερειακές Τελωνειακές Αρχές απαρτίζουν ένα σύνολο οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - Α.Α.Δ.Ε., που  αποτελούν  την  «Τελωνειακή Υπηρεσία».

 
 

(*) Βλέπε παρακάτω

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Π.Υ.)
 

(**) Για θέματα διαχείρισης τελωνειακών παραβάσεων, προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης των Τελωνείων Β' και Γ' Τάξης, που εξαρτώνται από αυτά

(*) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής) Έδρα: Νομός Αττικής
 
(*) Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Θεσσαλονίκης ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης) Έδρα: Νομός Θεσσαλονίκης