Εκπαίδευση

Φοίτηση στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟΤΑ) της ΑΑΔΕ

 • Οι νέοι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ οι οποίοι διορίζονται στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟΤΑ) της ΑΑΔΕ, παρακολουθούν πρόγραμμα υποχρεωτικής εισαγωγικής εκπαίδευσης πριν την τοποθέτησή τους στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
 • Η κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα της κάθε εκπαιδευτικής σειράς γίνεται από τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.
 • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η οποία διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) διαδοχικά στάδια ως εξής:
  • Στο στάδιο της θεωρητικής εκπαίδευσης, στο οποίο παρέχονται βασικές γνώσεις των φορολογικών ή των τελωνειακών αντικειμένων, κατά περίπτωση.
  • Στο στάδιο της γενικής πρακτικής εκπαίδευσης, στο οποίο πραγματοποιείται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με το έργο της υπηρεσίας τοποθέτησης μέσω κυκλικής εναλλαγής στα τμήματα της υπηρεσίας αυτής.
  • Στο στάδιο της θεωρητικής κατάρτισης σε έναν από τους λειτουργικούς τομείς (κατευθύνσεις) του εφοριακού ή του τελωνειακού κλάδου αντίστοιχα.
  • Στο στάδιο της σχετικής πρακτικής εκπαίδευσης κατεύθυνσης για την ομαλή ένταξη στη θέση απασχόλησης.  
   

Δήλωση προτίμησης υπηρεσίας πρακτικής εκπαίδευσης (εφόσον ζητηθεί)

Η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ δύναται να ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για την υπηρεσία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, τόσο του σταδίου της γενικής εκπαίδευσης (α’ πρακτική) όσο και του σταδίου της κατεύθυνσης (β’ πρακτική). Μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών στους εκπαιδευόμενους είναι η υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης ή αντίστοιχη υπηρεσία του νομού/νήσου του τόπου κατοικίας τους ή συμφερόντων τους, εφόσον η υπηρεσία οριστικής τοποθέτησης βρίσκεται σε άλλο νομό. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία και δύναται να ζητηθεί πριν την έναρξη κάθε σταδίου πρακτικής άσκησης.
 

Πληροφορίες εκπαιδευτικού προγράμματος


Για το αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης, οι νέοι υπάλληλοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση την ημέρα της ορκωμοσίας τους

i. Διάρκεια φοίτησης

Η συνολική διάρκεια φοίτησης στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία της ΑΑΔΕ δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, περίπου, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική εκπαίδευση των υπαλλήλων.

Οι νέοι υπάλληλοι λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη ΦΟΤΑ μετά την ορκωμοσία τους, με οδηγίες για την είσοδο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πραγματοποίησης της θεωρητικής εκπαίδευσης (μέσω πλατφόρμας ePresence, όταν πρόκειται για υλοποίηση με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) και την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning) της ΦΟΤΑ, στην οποία θα είναι αναρτημένες οι πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους και μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για κάθε σχετικό θέμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.   
 

ii. Διεξαγωγή εκπαίδευσης

Τα θεωρητικά στάδια του εκπαιδευτικού προγράμματος δύναται να υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης ή της εξ αποστάσεως ή της υβριδικής μορφής σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνονται σε κάθε σειρά εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται εγκαίρως για τον τρόπο υλοποίησης των σταδίων αυτών. Σε περίπτωση δια ζώσης υλοποίησης, η θεωρητική εκπαίδευση υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΦΟΤΑ στην περιοχή της Ηλιούπολης Αττικής. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως υλοποίησης, το θεωρητικό στάδιο πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας epresence (zoom based) και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάμερα, μικρόφωνο) και σύνδεση στο διαδίκτυο σύμφωνα με οδηγίες που παρέχονται εκ μέρους της ΦΟΤΑ   

Το στάδιο πρακτικής εκπαίδευσης υλοποιείται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σύμφωνα με σχετική απόφαση εκ μέρους της ΦΟΤΑ
 

iii. Ημέρες και ώρες διεξαγωγής

Η θεωρητική εκπαίδευση διεξάγεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 π.μ. έως τις 15.00.
Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εντός του ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας υλοποίησής της.
 

iv. Απουσίες

Ο εκπαιδευόμενος υπάλληλος μπορεί να κάνει χρήση αδειών που προβλέπονται στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και εντός των ορίων που προβλέπονται στον κανονισμό υποχρεωτικής εκπαίδευσης νεοεισερχομένων υπαλλήλων στην ΑΑΔΕ
 

v. Περιεχόμενο εκπαιδευτικού προγράμματος πρώτου σταδίου θεωρητικής εκπαίδευσης

 

     Βασικές Θεματικές ενότητες:

     α. Για εφοριακούς υπαλλήλους:

 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Φ.Π.Α και Τέλη Χαρτοσήμου
 • Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
 • Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
 • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας
 • Λογιστική / Ε.Λ.Π.
 • Μερικός Επιτόπιος Έλεγχος

 

     β. Για τελωνειακούς υπαλλήλους:

 • Τελωνειακές Διαδικασίες
 • Δασμολόγιο
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης
 • Φ.Π.Α.
 • Τελωνειακός Έλεγχος και Ανάλυση Κινδύνου
 • Διαχείριση Δημοσίου Υλικού
 • Management Τελωνείων
 • Πληροφοριακό Σύστημα ICISNet.

 

vi. Εκπαιδευτικό υλικό

Το εκπαιδευτικό υλικό διαμοιράζεται στους εκπαιδευόμενους σε ψηφιακή μορφή, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της εκπαίδευσης της ΦΟΤΑ (πλατφόρμα eLearning). 
 
Σχετικές οδηγίες για την πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέχονται στους νέους υπαλλήλους κατά την άφιξή τους στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία.

 

vii. Αξιολόγηση νέων υπαλλήλων κατά τη φοίτησή τους

Η πρόοδος και η επάρκεια των γνώσεων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης αξιολογείται κατά τη διάρκεια αυτού μέσω γραπτών και προφορικών δοκιμασιών της ΦΟΤΑ και μέσω της έκθεσης του υπευθύνου πρακτικής.
 

viii. Εγκαταστάσεις Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

Η ΦΟΤΑ στεγάζεται σε κτήριο επί της Λεωφόρου Μαρίνου Αντύπα 86-88, στην Ηλιούπολη Αττικής.