Ορκωμοσία

i. Τόπος και χρόνος ορκωμοσίας

Η ορκωμοσία λαμβάνει χώρα κατά την ημερομηνία άφιξής σας είτε στην υπηρεσία οργανικής θέσης είτε στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία με την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης.

Μετά την έκδοση του ΦΕΚ διορισμού σας, το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει εγγράφως τόσο για τον αριθμό του ΦΕΚ διορισμού  όσο και για τον ακριβή τόπο και χρόνο όπου θα λάβει χώρα η ορκωμοσία σας, στην οποία είστε υποχρεωμένοι να παραστείτε αυτοπροσώπως.
 

ii. Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι διοριστέοι κατά την ορκωμοσία τους

Την ημέρα της ορκωμοσίας σας πρέπει υποχρεωτικά να έχετε μαζί σας:

  • το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας και
  • την ανακοίνωση του διορισμού.

iii. Πρωτόκολλο ορκωμοσίας και ανάληψη υπηρεσίας

Μετά την ολοκλήρωση της ορκωμοσίας, η υπηρεσία στην οποία αυτή έλαβε χώρα συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο και έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας των υπαλλήλων.