Τοποθέτηση

Τοποθέτηση στην οργανική θέση 

Οι νέοι υπάλληλοι τοποθετούνται σε κενή οργανική θέση στην υπηρεσία όπως αναγράφει ο πίνακας των οριστικών αποτελεσμάτων του Α.Σ.Ε.Π. 

  • είτε απευθείας με την ορκωμοσία τους (στην περίπτωση που δεν περνούν από εκπαίδευση στη ΦΟ.Τ.Α.)  
  • είτε με το πέρας του προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης (για όσους περνούν πρώτα από τη σχετική εκπαίδευση)

Στην τελευταία περίπτωση το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού σε εύλογο χρονικό διάστημα εκδίδει την Απόφαση Τοποθέτησης και κοινοποιείται στη ΦΟ.Τ.Α. και στους ενδιαφερόμενους.