Αίτηση –Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής , έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.